JU ISPITNI CENTAR

Kolektivni ugovor za JU Ispitni centar

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Ispitni centar

Statut Ispitnog centra

Vodič za pristup informacijama u posjedu JU Ispitni centar